@celo/contractkit"identity/metadata"IdentityMetadataWrapper

Class: IdentityMetadataWrapper

Hierarchy

  • IdentityMetadataWrapper

Index

Constructors

Properties

Accessors

Methods

Constructors

constructor

+ new IdentityMetadataWrapper(data: IdentityMetadata): IdentityMetadataWrapper

Defined in packages/sdk/contractkit/src/identity/metadata.ts:128

Parameters:

Name Type
data IdentityMetadata

Returns: IdentityMetadataWrapper

Properties

data

data: IdentityMetadata

Defined in packages/sdk/contractkit/src/identity/metadata.ts:29

Accessors

claims

get claims(): object | object | object | object | object | object[]

Defined in packages/sdk/contractkit/src/identity/metadata.ts:134

Returns: object | object | object | object | object | object[]

Methods

addClaim

addClaim(claim: Claim, signer: Signer): Promise‹Claim

Defined in packages/sdk/contractkit/src/identity/metadata.ts:149

Parameters:

Name Type
claim Claim
signer Signer

Returns: Promise‹Claim


filterClaims

filterClaims<K>(type: K): Array‹ClaimPayload‹K››

Defined in packages/sdk/contractkit/src/identity/metadata.ts:189

Type parameters:

K: ClaimTypes

Parameters:

Name Type
type K

Returns: Array‹ClaimPayload‹K››


findClaim

findClaim<K>(type: K): ClaimPayload‹K› | undefined

Defined in packages/sdk/contractkit/src/identity/metadata.ts:185

Type parameters:

K: ClaimTypes

Parameters:

Name Type
type K

Returns: ClaimPayload‹K› | undefined


hashOfClaims

hashOfClaims(): string

Defined in packages/sdk/contractkit/src/identity/metadata.ts:138

Returns: string


toString

toString(): string

Defined in packages/sdk/contractkit/src/identity/metadata.ts:142

Returns: string


Static fetchFromURL

fetchFromURL(kit: ContractKit, url: string, tries: number): Promise‹IdentityMetadataWrapper‹››

Defined in packages/sdk/contractkit/src/identity/metadata.ts:41

Parameters:

Name Type Default
kit ContractKit -
url string -
tries number 3

Returns: Promise‹IdentityMetadataWrapper‹››


Static fromEmpty

fromEmpty(address: Address): IdentityMetadataWrapper‹›

Defined in packages/sdk/contractkit/src/identity/metadata.ts:31

Parameters:

Name Type
address Address

Returns: IdentityMetadataWrapper‹›


Static fromFile

fromFile(kit: ContractKit, path: string): Promise‹IdentityMetadataWrapper‹››

Defined in packages/sdk/contractkit/src/identity/metadata.ts:56

Parameters:

Name Type
kit ContractKit
path string

Returns: Promise‹IdentityMetadataWrapper‹››


Static fromRawString

fromRawString(kit: ContractKit, rawData: string): Promise‹IdentityMetadataWrapper‹››

Defined in packages/sdk/contractkit/src/identity/metadata.ts:87

Parameters:

Name Type
kit ContractKit
rawData string

Returns: Promise‹IdentityMetadataWrapper‹››


Static verifySigner

verifySigner(kit: ContractKit, hash: any, signature: any, metadata: any): Promise‹boolean›

Defined in packages/sdk/contractkit/src/identity/metadata.ts:60

Parameters:

Name Type
kit ContractKit
hash any
signature any
metadata any

Returns: Promise‹boolean›


Static verifySignerForAddress

verifySignerForAddress(kit: ContractKit, hash: any, signature: any, address: Address): Promise‹boolean›

Defined in packages/sdk/contractkit/src/identity/metadata.ts:64

Parameters:

Name Type
kit ContractKit
hash any
signature any
address Address

Returns: Promise‹boolean›